Ekonomiska termer

Här hittar du en ordlista ett flertal termer inom ekonomi och tradingfinansiella termer från A-Ö.

A


Aktieanalys

Aktieanalys är en typ av analys som används av investerare och traders för att bedöma om en aktie är övervärderad, undervärderad eller rimligt värderad.

Aktiebörs

Aktiebörs är en marknadsplats där aktier köps och sälj.

Aktiehandel

Aktiehandel består av köp och sälj, det vill säga handel av aktier.

Aktieindex

Aktieindex är ett index för att mäta utvecklingen av ett utvalt antal aktier. Till exempel OMXS30 som följer de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Aktiekod

En aktiekod är en förkortning som används för att identifiera ett bolag. Denna kod, även kallad ticker, är en unik aktiekod som finns för att skilja bolagen åt. Exempel på aktiekod är AAPL för Apple, GOOG för Alphabet och AMZN för Amazon.

Aktiemäklare

En aktiemäklare är en person eller företag som genomför köp- och sälj åt både traders och investerare.

Aktieoption

Aktieoption är en option där den underliggande produkten är en aktie. En aktieoption ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja aktier under vissa villkor.

Aktiepris

Aktiepris avser det belopp som det kostar att köpa en aktie.

Aktier

En aktie är en andel i ett aktiebolag.

Aktieåterköp

Aktieåterköp innebär att företaget köper tillbaka sina egna aktier.

Alfa

Alfa är ett mått på hur en portfölj presterar jämfört med ett specifikt referensvärde. Alfa visar i vilken utsträckning en investerare eller trader har lyckats överträffa marknaden under en tidsperiod.

Amortering

Amortering är återbetalning av ett lån.

Arbitrage

Arbitrage innebär att man köper och säljer en tillgång, till exempel en aktie för att dra fördel av en prisskillnad. Man försöker kapitalisera på obalanser mellan tillgångar.

Automatiserad trading

Automatiserad trading är då man med hjälp av ett program automatiskt öppnar och stänger positioner.

Avkastning

Avkastning beskriver hur mycket en tillgång förändrartas i värde.

Avskrivning

Avskrivning beskriver en tillgångs värdeminskning.

B


Baspunkt

En baspunkt är ett mått motsvarande 0,01%.

Basränta

Basränta, även kallad styrräntan är den räntesats som centralbanker tar ut vid lån av pengar. I Sverige kallas basränta för reporänta.

Bear market

Bear market (Björnmarknad) innebär att trenden i marknaden är negativ, det vill säga att trenden för index är fallande. Vanligtvis brukar man säga att index skall tappa 20% från dess topp för att det skall klassas för bear market men detta är inget som är helt bestämt.

Bear

Bear (Björn) anser att en marknad, tillgång eller annat finansiellt instrument ska gå ner. Det vill säga att man har en negativt framtidssyn på något.

Beta

Beta anger instrumentets risk eller volatilitet jämfört med marknaden. Ett beta på 1.0 innebär att svängningarna är identiska med marknaden. Ett tal över 1.0 innebär att det svänger mer än börsen och ett tal under 1.0 innebär att det svänger mindre.

Blankning

Blankning innebär att du säljer en tillgång du inte äger. Detta i tron om att du i framtiden ska kunna köpa tillbaka tillgången billigare och på så sätt tjäna skillnaden mellan köp- och säljkursen.

BNP

BNP (Bruttonationalprodukt) motsvarar det totala värdet av varor och tjänster som produceras i ett land. BNP är i sig ett mått på hur väl ekonomin i ett land mår.

Bokfört värde

Bokförda värdet är värdet på företag skulder och tillgångar i dess balansräkning.

Bull market

Bull market (Tjurmarknad) innebär att trenden i marknaden är positiv, det vill säga att trenden för index är stigande. En bull market kännetecknas av stor tilltro och optimism till marknaden.

Bull

Bull (Tjur) anser att en marknad, tillgång eller annat finansiellt instrument ska gå upp. Det vill säga att man har en positiv framtidssyn på något.

Börshandel

Börshandel är en term som betyder att handeln sker direkt i orderboken för en handelsplats.

Börsnotering

Börsnotering, även kallad IPO (Initial Public Offering), kallas det när ett bolag noteras på börsen. Detta betyder att bolaget gör sina aktier tillgänglig för handel på en marknadsplats.

Börsvärde

Börsvärde är företagets totala värdet på alla utestående aktier.

C


CFD

CFD (Contract for difference) är ett derivat som tillåter dig att investera i aktier, råvaror, valuta och index utan att behöva köpa den underliggande tillgången. CFD-kontrakt tillåter dig att på ett enkelt sätt spekulera i prisskillnader åt både hållen, det vill säga att du på ett smidigt sätt kan gå både lång och kort.

Cost of Carry

Cost of Carry avses kostnader som är kopplade till en investering. Dessa kostnader kan inkludera finansiella kostnader, såsom räntekostnader på obligationer, räntekostnader på marginalkonton, ränta på lån som används för att göra en investering och eventuella lagringskostnader för att inneha en fysisk tillgång.

Cost of Carry kan även inkludera möjlighetskostnader förknippade med att ta en position över en annan.

Courtage

Courtage är den avgift du betalar i samband med ett köp eller sälj av till exempel en aktie eller certifikat. I vissa instrument betalar du inget courtage, då kan det istället vara en spread du betalar.

D


Dagsorder

Dagsorder är en köp- eller säljorder som som är giltig under den börsdag som den lades. Placeras ordern efter att börsen stängt så är den giltig under följande börsdag.

Dark pools

Dark pools är ett privat organiserat finansiellt forum eller utbyte för handel med värdepapper. Det är ett Alternative Trading System (ATS) som ger investerare möjlighet att genomföra stora orders och affärer utan att offentliggöra sina avsikter under sökandet efter en köpare eller säljare.

Day Trading

Day Trading innebär att man genomför ett eller flera köp och sälj under en och samma dag

Delta

Delta-värdet används för att analysera hur priset på ett optionskontrakt förändras i samband med att priset på den underliggande tillgången till det specifika optionskontraktet förändras.

Derivat

Derivat som är finansiellt instrument där värdet är beroende på en underliggande variabel.

Direktavkastning

Direktavkastning är ett mått på hur stor aktieutdelningen är i relation till aktiekursen.

E


ECB

Europeiska Centralbanken

Exekvering

Exekvering är när dina köp- eller säljorder går till avslut. Har du till exempel en säljorder som går till avslut har din order med andra ord exekverats.

Exponering

Exponering syftar på det totala marknadsvärdet för en investering. Det vill säga det som man kan förlora på den specifika investeringen. Det finns två typer av exponering, vilket är finansiell exponering och marknadsexponering.

Finansiell exponering: Finansiell exponering är summan av den investering som gjorts i ett specifikt finansiellt instrument. Det vill säga har du investerat 10 000:- i aktier så har du en finansiell exponering på 10 000:- i den specifika aktien och det är det beloppet som du kan förlora. Det finns även finansiella instrument där du med hjälp av en hävstång kan få en högre finansiell exponering och på så sätt riskera att förlora mer än det investerade beloppet.

Marknadsexponering: Marknadsexponering berättar hur stor andel av ens portfölj som har placerats i till exempel en bransch. Det kan även vara hur stor andel som är investerad i en viss sektor, marknad, valuta eller annat tillgångsslag..

F


Federal Reserve

Federal Reserve (Fed) är USAS:s centralbank

Fiatpengar

En fiatvaluta är en valuta som saknar ett underliggande värde. En fiatvaluta baseras på att den institution som ger ut valutan säger att den är värd något.

Finansmarknad

Finansmarknaden är en marknad vars primära funktion är att allokera kapital. Här möts köpare och säljare för att utbyta tillgångar. En finansmarknad kan både vara en virtuell börs eller en fysisk plats.

Finansiellt instrument

Ett finansiellt instrument är ett avtal, ett avtal mellan två parter. Avtalet representerar en finansiell tillgång för den ena parten, det vill säga till köparen och ett finansiellt åtagande för den andra parten, det vill säga säljaren.

Företrädesemission

En företrädesemission är när ett företag erbjuder fler av sina aktier till redan befintliga aktieägare. Det vill säga befintliga aktieägare får företräde att införskaffa fler aktier i det specifika bolaget. Vanligtvis brukar företaget erbjuda dessa aktier till ett bättre pris än det aktuella priset på marknaden.

G


Glidande medelvärde

Ett glidande medelvärde är en teknisk indikator som visar medelvärdet av ett finansiellt instrument.

Gå kort

Att gå kort betyder att man säljer ett finansiellt instrument, till exempel en CFD i tron om att värdet på instrumentet ska sjunka i framtiden. Detta betyder att om värdet skulle sjunka ytterligare så har du möjligheten att köpa tillbaka instrumentet till ett lägre pris och därigenom tjäna mellanskillnaden.

Gå lång

Att gå lång betyder att man köper ett finansiellt instrument, till exempel en aktie i tron om att värdet på aktien ska öka i framtiden.

H


Hedge

En hedge är en position som genomförs i syfte att minska din risk. Det innebär att man öppnar en position som går i motsatt riktning än en annan position.

Tar man en hedge så innebär det vanligtvis att den potentiella avkastningen blir mindre.

Helikopterpengar

Helikopterpengar är ett begrepp som syftar på att man trycker nya pengar som sedan sprids till allmänheten. Detta görs självklart inte med en helikopter utan är ett bildligt begrepp myntat av Nobelpristagaren och ekonomen Milton Friedman. Anledningen till helikopterpengar är för att öka köpkraften hos medborgarna och stimulera ekonomin.

Hävstång

Det betyder att man med hjälp av lånade pengar förstorar upp sin position för att få en större exponering. Om du till exempel handlar ett finansiellt instrument med en inbyggd hävstång om X15 betyder det att om du själv investerar 1 000:- så har du en finansiell exponering för 15 000:-.

Värt att notera är att hävstång fungerar åt båda hållen, det vill säga att både risk och potentiell avkastning ökar i och med den ökade finansiella exponeringen.

Hävstångsprodukter

En hävstångsprodukt är en produkt som har en inbyggd hävstång. Några exempel på produkter som kan ha en inbyggd hävstång är: CFDs, Valutapositioner, Optioner, Certifikat, Warranter & Mini Futures.

Högfrekvenshandel

Högfrekvenshandel eller High-frequency trading (HFT) är en typ av handel som oftast genomförs av datorer. Högfrekvenshandel betyder att man på en väldigt kort tid genomför en stor mängd affärer på en kort tid.

I


Inflation

Inflation betyder att man kan köpa färre varor och tjänster för sina pengar eftersom de allmänna priserna stiger.

Inköpschefsindex (PMI)

Inköpschefsindex eller Purchasing Managers Index (PMI) som det heter på engelska är en konjunkturmätare, dvs. en ekonomisk indikator. Meningen med detta index är att ge en snabb uppfattning om konjunkturen.

Investerare

En investerare är en person som investerar, dvs. en person som satsar sitt kapital på något i hopp om att det i framtiden ska ge generera en avkastning.

Investeringskapital

Investeringskapital är den del av en persons eller företags finansiella resurser som är ämnat för investeringar.

K


KPI

Konsumentprisindex (KPI) är ett medelvärde över flera konsumentgods och tjänster. KPI används för att mäta inflation.

Kvantitativa lättnader

Kvantitativa lättnader eller Quantitative easing (QE) på engelska är en metod som centralbanker använder för att stimulera ekonomin genom att köpa finansiella tillgångar, oftast obligationer.

Köpkurs

Köpkurs är till den kurs du kan sälja ett finansiella instrument.

Köpoption

En köpoption är ett kontrakt som ger köparen rätten att köpa en tillgång till ett visst pris före ett visst datum. Köparen har dock ingen skyldighet att genomföra detta köp.

L


LIBOR

London Interbank Offered Rate (LIBOR) är en referensränta, ett jämförelseindex som anger dagens ränta för lån och finansiella instrument.

Likviditet

När man pratar om likviditet på börsen så pratar man om hur många köpare samt säljare det finns i till exempel en aktie. En hög likviditet innebär att det finns flera köpare och säljare medan en låg likviditet innebär att det finns få köpare och säljare.

Limit Down

Limit Down är det maximala beloppet som en råvarutermin kan minska i värde under en handelsdag.

Limit Up

Limit Up är det maximala beloppet som en råvarutermin kan öka i värde under en handelsdag.

Limitorder

En limitorder är en order där du lägger en instruktion att när det specifika finansiella instrumentet når en viss nivå så köper eller säljer du. Till exempel att du lagt ett köp på en lägre nivå än den aktuella nivån alternativt.

M


Margin call

Margin Call innebär att man som trader/investerare ej har tillräckligt med kapital som säkerhetskravet kräver för att hålla en position öppen. Detta kan betyda att man måste sätta in ytterligare kapital på kontot alternativt stänga positionen. Sätter du ej in ytterligare kapital vid ”Margin Call” och ej stänger din position kan leverantören stänga positionen.

Market Maker

En Market Maker är en person eller organisation som säkerställer likviditet i ett finansiellt instrument genom att både köpa och sälja.

Marknadsorder

En marknadsorder innebär att du lägger en order för att omedelbart genomföra din affär till det bästa möjliga priset.

Marknadsvärde

Ett företags eller tillgångs marknadsvärde berättar hur mycket det är värt på den finansiella marknaden. För att räkna ut ett företags marknadsvärde så multiplicerar du aktuell aktiekurs med antalet aktier.

Moderföretag

Ett moderföretag är ett företag som har ett bestämmande inflytande över ett annat företag, ett så kallat dotterbolag. En koncern består av ett moderbolag med bestämmande inflytande över ett eller flera dotterbolag.

Motståndsnivå

En motståndsnivå är en nivå i ett finansiellt instrument där fortsatt uppgång hindras på grund av en eller flera marknadsaktörer som vill sälja sin tillgång.

Mäklare

En mäklare är en oberoende person eller företag som exekverar köp och sälj i finansiella instrument för andra parter.

N


Non-farm payrolls (NFP)

Non-farm payrolls är sysselsättningsrapport som släpps varje månad. NFP är måttet på antalet arbetare i USA exklusive lantarbetare och arbetare i en handfull andra jobbklassificeringar.

Nyemission

Nyemission innebär att ett bolag ger allmänheten möjligheten att teckna nya aktier i bolaget. Företaget emitterar (skapar nya) aktier som de oftast erbjuder allmänheten att teckna till ett bättre pris.

Anledningen till att ett bolag genomför en nyemission är på grund av att de behöver ta in pengar.

O


Obligation

Enkelt förklarat kan man säga att en obligation är ett lån – Man lånar ut pengar till en stat eller ett företag. En obligation är ett värdepapper och den som innehar en obligation erhåller vanligtvis avkastning i form av ränta. Löptiden för en obligation varierar normalt mellan två och tio år.

Företagsobligation: När en stat lånar pengar
Statsobligation: När ett företag lånar pengar

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) vilket är de oljeexporterande staternas organisation. OPECs mål är att förena och koordinera medlemsländernas oljepolitik och på så sätt bidra med en stabilare oljemarknad.

Order

En order är ett erbjudande om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument. Om du önskar köpa så lägger du en köporder och en säljorder ifall du vill sälja. Skulle det finnas en matchande order på andra sidan så går ordern direkt till avslut och om inte, så läggs ordern i orderboken i väntas på att ordern ska matchas.

Orderbok

En orderbok är ett register som samlar alla köp- och säljorder i ett värdepapper. En orderbok uppdateras i realtid och kan på så sätt visa det aktuella intresset i ett värdepapper.


OTC

Over-the-counter (OTC) är en typ av handel där affären inte utförs på en formell börs (även kallad handel utanför börsen). Over-the-counter-handel sker främst mellan två parter och oftast i ett nätverk av mäklare.


P


Paritet

Paritet inom finans beskriver att något är jämförbart eller likvärdigt. Ett bra exempel är när två valutor har samma värde, då handlas de i paritet till varandra, dvs. 1:1.

Pip

En Pip eller ”Punkt i procent” är ett mått för en prisförändring. Pip är den minsta förändringen en valuta kan göra och används för att mäta förändring mellan två valutor.

Portfölj

En portfölj är ett samlingsbegrepp för där du har dina investeringar. När man pratar om portfölj är det vanligen en värdepappersportfölj man pratar om, dvs. där du har har dina investeringar i finansiella instrument, bland annat aktier, fonder, derivat med mera, det kan även vara

Position

Om du har en position i något så betyder det att du gjort en investering i ett finansiellt instrument, ett köp (lång) eller sälj (kort) med ambition att göra en vinst.

Öppen position: En affär som fortfarande är igång
Stängd position: En affär som inte längre är igång.

Pullback

En pullback är en temporärt uppehåll eller nedgång i en trend.

R


Range

Range är en term som beskriver skillnaden mellan högsta och lägsta kursen i ett finansiellt instrument eller marknad under en given period.

Reaförlust

Reaförlust innebär att man säljer en tillgång för mindre än vad den en gång köptes för.

Reavinst

Reavinst innebär att man säljer en tillgång för mer än vad den en gång köptes för.

Reavinstskatt

Vid en försäljning av finansiella tillgångar som genererat en vinst så betalar du skatt på vinsten, en så kallad reavinstskatt.

Reversal

En reversal är en helomvändning i en tillgång. Ett exempel är om en uppåtgående trend vänder till en nedåtgående och tvärtom.

Risk

Om det finns en möjlighet att din position ska bli en förlust så finns det med andra ord en risk.

Riskhantering

Riskhantering berättar om hur man hanterar en risk i en investering eller portfölj. En god riskhantering innebär att du försöker begränsa din risk för förlust.

ROCE

Return on capital employed (ROCE) betyder avkastning på sysselsatt kapital. ROCE visar hur effektivt ett företag använder dess kapital.

Rollover

Rollover betyder att du håller en position över dess förfallodatum.

Råvaror

En råvara är en grundläggande fysisk tillgång. Några exempel på råvaror är guld, olja och naturgas.

S


SEC

Securities and Exchange Commission (SEC) är en myndighet vars uppgift är att reglera samt se över handel med värdepapper.

Scalpa

Scalpa är en strategi där du öppnar och stänger positioner snabbt för att tjäna på små rörelser.

Slippage

Slippage eller prisförskjutning innebär att du lägger en order på en viss nivå men får avslut på en annan nivå. Detta är vanligast i finansiella instrument som har en högre volatilitet.

Ett exempel på slippage är om du har en garanterad stoploss-order på 100 SEK och när börsen stänger står aktien i 105 SEK. Nästkommande börsdag öppnar instrumentet istället på 95 SEK – Detta betyder att du blir stoppad på 95 SEK istället för 100 SEK, dvs slippage om 5 SEK.

Spread

Spread är prisskillnaden mellan Bid (Köp) och Ask (Sälj)

Stopploss-order

En stoploss-order innebär att du lagt ett villkor att din position automatiskt ska exekveras om den når en viss nivå.

Stängningskurs

Stängningskurs är den kurs som ett finansiellt instrument handlades till innan stängning.

Stödnivå

En stödnivå är en nivå i ett finansiellt instrument som hindrar kursen från att sjunka ytterligare.

Säkerhetskrav

Säkerhetskravet är det belopp som krävs för att öppna en position med häv.

Säljkurs

Säljkurs är till den kurs du kan köpa ett finansiella instrument.

Säljoption

En säljoption är ett kontrakt som ger köparen rätten att sälja en tillgång till ett visst pris före ett visst datum. Köparen har dock ingen skyldighet att genomföra detta sälj.

T


Teknisk analys

Teknisk analys är en analysmetod där man fokuserar mer på kursen och dess rörelser än det fundamentala. Till din hjälp använder du historisk data, tekniska indikatorer och sannolikhetslära.

Tillgångar

Tillgångar är detsamma som ekonomiska resurser.

Tillgångsslag

Tillgångsslag är ett samlingsbegrepp av finansiella instrument. Ett tillgångsslag kan både vara fysiska och finansiella.

De 4 traditionella tillgångsslagen är:

  • Aktier
  • Räntebärande tillgångar
  • Tillgångar på penningmarknaden
  • Alternativa investeringar

Trend

En trend visar riktningen på det finansiella instrumentet, sektor eller marknad du kollar på. För att kunna klassificeras som trend krävs det att till exempel aktiekursen är tydlig och kontinuerlig stigande eller fallande. Ett exempel på en stigande trend är högre toppar och bottnar i en kurs medan en fallande trend visar lägre toppar och bottnar.

U


Uppköp

När ett företag köper upp/tar över ett annat företag.

Utdelning

En utdelning är en utbetalning av företagets vinst och betalas ut till dess aktieägare, ofta i form av kontanter. Trots att ett företag har en stabil historisk av utdelningar så är detta inget man som aktieägare ska ta för givet. En utdelning kan både ställas in, sänkas och höjas.

V


Valuta

En valuta är en generellt godkänt betalningsmedel. Exempel på valuta är SEK i Sverige och USD i USA. Det finns även valutor som används av flera länder, till exempel EUR som är den officiella valutan i euroområdet.

Valutahandel

Valutahandel, även kallat Forexhandel och FX-handel är i grunden detsamma som aktiehandel fast istället för att spekulera i en akties rörelser så spekulerar du i valutor. När du handlar valutor så säljer du en valuta samtidigt som du köper en annan.

VIX

Volatility Index (VIX) mäter volatiliteten för S&P-500 och är det mest använda volatilitetsindexet. VIX, även kallat ”Fear Index” visar den förväntande volatiliteten för de kommande 30 dagarna. Desto högre värde, desto mer volatil marknad.

Volatilitet

Volatilitet är ett mått som beskriver hur mycket ett finansiellt instrument har rört sig under de senaste 30 dagarna. Hög volatilitet indikerar att ett finansiellt instrument har tendens att röra på sig mycket. Volatilitet kallas även för ”Volla”.

Volym

Volym är ett mått på mängd. Det avser den mängd av ett finansiellt instrument som handlas under en viss tid.

VWAP

Volume-Weighted Average Price (VWAP) är en teknisk indikator som visar genomsnittspriset på viktad volym.

W


WTI

West Texas Intermediate (WTI), även kallad Texas Light Sweet är ett jämförelseindex för olja inom råvaruhandel.

Å


Årsredovisning

En årsredovisning är en ekonomisk sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning. En årsredovisning görs per år och innehåller bland annat resultaträkning och balansräkning.

Årsstämma

Årsstämma, även kallad bolagsstämma är ett möte där företaget och dess aktieägare samlas. En årsstämma hålls en gång om året och det är under denna stämma som styrelsen vanligtvis presenterar företagets årsredovisning. Under detta möte får även aktieägarna möjlighet att rösta i diverse beslut som måste tas. Skulle du som aktieägarna vilja rösta men ej kan medverka under årsstämman så kan du vanligtvis rösta per post eller genom att ge en annan aktieägare fullmakt.

Ö


Överexponering

Överexponering betyder att du har för stor exponering, dvs. du har en för stor del av ditt kapital i en position eller marknad.