Vad är ett nyckeltal?

För att lättare värdera ett företag samt jämföra mot andra företag så används nyckeltal. Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått och används för att värdera ett företag samt jämföra mot andra företag.

Vilka nyckeltal finns?

Det finns ett flertal olika nyckeltal som passar olika bra beroende på vilken typ av bolag och bransch företaget verkar inom.

Nedan finner du några av de vanligare nyckeltalen.

Tillväxt


Vinsttillväxt

Tillväxten för det slutliga resultatet efter alla verksamhets- och finansiella kostnader och skatt över den givna perioden.

Utdelningstillväxt

Tillväxten för utdelningen över den givna perioden

Omsättningstillväxt

Försäljningens tillväxt över den givna perioden

Värdering


Direktavkastning (DA):

Direktavkastning är ett mått på hur stor aktieutdelningen är i relation till aktiekursen.
Uträkning: Utdelning/Aktiekurs.

P/E (Price/Earnings):

P/E-talet används för att bedöma aktiens värdering i förhållande till företagets vinst.
Uträkning: Aktiekurs / Vinst per aktie.

P/S (Price/Sales):

P/S-talet används när man ska bedöma hur mycket omsättningen värderas.
Uträkning: Aktiekurs / Omsättning.

P/B (Price/Bookvalue):

P/B-talet visar hur det egna kapitalet värderas.
Uträkning: Aktiekurs / Eget Kapital

EV/EBIT (EV/Rörelsevinst):

EV/EBIT används för att bedöma aktiens värdering i förhållande till företagets rörelsevinst där man även tar hänsyn till nettoskuld.

Uträkning: (Börsvärde + Nettoskuld) / EBIT

EV/EBITDA :

Används för att bedöma värdering i förhållande till företagets rörelseresultat + av- och nedskrivningar. Man tar även hänsyn till nettoskuld.
Uträkning: (Börsvärde + Nettoskuld) / EBITDA

PEG (PE/Growth):

Används för att bedöma aktiens värdering i förhållande till företagets vinsttillväxt.
Uträkning: PE / Vinsttillväxt.

Börsvärde:

Bolagets värde baserat på totala antal aktier multiplicerat med aktiekursen.
Uträkning: Aktiekurs * Antal aktier

Enterprise Value:

Bolagets marknadsvärde baserat på totala antal aktier, aktiekurs + nettoskuldsättning
Uträkning: Börsvärde + nettoskuld

Lönsamhet


Vinstmarginal :

Vinstmarginalen visar hur stor andel av omsättningen som är kvar efter verksamhetskostnader, finansiella kostnader och skatt. Det vill säga slutliga vinsten.
Uträkning: Vinst efter skatt / Omsättning

Bruttomarginal:

Bruttomarginalen visar hur stor andel av omsättningen som är kvar efter direkta kostnader för verksamheten som varu- och materialinköp.
Uträkning: Bruttoresultat / Omsättning.

Return on Invested Capital (ROIC):

Visar Avkastning på Investerat Kapital.
Uträkning: Vinst / Investerat Kapital

Skuldsättning


Soliditet

Soliditet visar till vilken grad bolagets tillgångar är finansierad med eget kapital. Soliditet används för att se bolagets långsiktiga finansiella styrk och betalningsförmåga.
Uträkning: Eget kapital / Totala tillgångar

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad visar hur mycket skulder bolaget har i förhållande till det egna kapitalet. Skuldsättningsgrad används för att se bolagets finansiella risk.
Uträkning: Totala skulder / Eget kapital

Nettoskuld

Nettoskuldsättning visar hur mycket nettoräntebärande skulder som finns i bolaget i förhållande till totala tillgångar. Nyckeltalet används för att se bolagets räntekänslighet och finansiella risk.
Uträkning: Nettoskuld / Totala tillgångar (%)

Resultaträkning


Omsättning

Bolagets totala försäljning

Bruttoresultat

Bruttoresultatet är det resultat som är kvar efter direkta kostnader för verksamheten som varu- och materialinköp.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat som är kvar efter alla verksamhetskostnader innan finansiella kostnader och skatt.

Vinst

Det slutgiltiga resultatet efter skatt samt verksamhets-, och finansiella kostnader.

Vinst före skatt

Resultat efter alla verksamhets- och finansiella kostnader innan skatt.

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)

EBITDA, det vill säga resultatet före ränta, skatt, avskrivningar, och nedskrivningar.
Uträkning: EBIT + Av- och nedskrivningar.

Balansräkning


Immateriella tillgångar

Tillgångar som inte är fysiska. Exempel på immateriella tillgångar är patent, goodwill och licensrättigheter.

Materiella tillgångar

Tillgångar som är fysiska. Exempel på materiella tillgångar är byggnader, maskiner och fastigheter.

Finansiella tillgångar

Tillgångar som ger finansiell avkastning.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är summan av långsiktiga tillgångar som delas in i tre kategorier: Immaterialla, materiella och finansiella. tillgångar.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är summan av kortsiktiga tillgångar som består av kassa, varulager, kundfordringar och likvida medel.

Kassa

Kassa motsvarar likvida medel och kortsiktiga placeringar inom omsättningstillgångar.

Totala tillgångar

Totala tillgångar motsvarar anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Eget kapital

Eget kapital visar skillnaden mellan totala tillgångar och skulder.
Uträkning: Totala tillgångar – Totala skulder

Långfristiga skulder

Skulder som har en längre återbetalningsperiod kallas för långfristiga skulder.

Kortfristiga skulder

Skulder som har en kortare återbetalningsperiod kallas för kortfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskulder.

Totala skulder

Totala skulder motsvarar kort- och långfristiga skulder.
Uträkning: Totala tillgångar – Eget kapital

Nettoskuld

Nettoskuld visar bolagets räntebärande skulder minus kassa och kortfristiga placeringar.

Kassaflöde


Operativ kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten före investerings- och finansieringsverksamheten.

Capex (Capital Expenditures)

Capex visar totala summan av investeringsverksamheten i kassaflödesanalysen.

Fritt kassaflöde (FCF)

Kassaflöde efter investeringsverksamheten. Fritt kassaflöde är kassaflödet från den löpande verksamheten minus totala investeringar.

Övrigt (**)


Investerat Kapital

Investerat kapital är Rörelsekapital + Anläggningstillgångar – Kassa